Katastrální úřad Praha

 
 1) Jaký je účel katastru nemovitostí a co zde najdeme?

 Katastr nemovitostí vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Jedná se o soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Katastr nemovitostí ČR je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové účely, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Na katastru naleznete informace o katastrálních územích, o stavbách, bytových a nebytových prostorech, parcelách, o vlastnících nemovitostí, o právech a právních vztazích. Najdete tady geodetické informace a katastrální mapy příslušného katastrálního území.

Vyjma informací o nemovitostech můžete najít i seznam přijatých a projednávaných řízení probíhajících na jednotlivých pracovištích katastrálních úřadů. Tady je vždy uvedeno číslo řízení, datum přijetí, popis, účastníci a aktuální stav. K těmto řízením řadíme především "vklady do katastru nemovitostí". Vkládají se práva k nemovitostem, např. vlastnické právo při koupi nemovitosti nebo zástavní právo ve prospěch banky při sjednávání hypotečního úvěru.


2) Kde získám telefonní čísla všech pracovišť katastralních úřadů ČR?

 Seznam telefonních čísel katastrálních úřadů a jednotlivých pracovišť najdete zde.
Kromě toho můžete také získat seznam emailových adres a seznam datových schránek  jednotlivých pracovišťkatastrálních úřadů.


Pakliže chcete žádat katastr o oficiální údaj, musíte zažádat konkrétní pracoviště, pod které spadá daná nemovitost. Pokud jste například z Ostravy a hlásíte změnu vlastnictví v Brně, musíte zažádat osobně nebo písemně na konkrétním pracovišti v Brně.
V případě, že dané údaje nepotřebujete v oficiální podobě, měl by tyto údaje poskytnout každý katastrální úřad v rámci celé ČR.


4) Je formulář návrh na vklad k dispozici ke stažení? 

 Ano, tento konkrétní formulář a také další formuláře můžete stáhnout např.zde.


5) Lze nahlížet do katastru nemovitostí online?

 Existují dva způsoby "online nahlížení do katastru nemovitostí". Informace v omezenější podobě jsou dostupné veřejnosti na webových stránkách,  Online nahlížení do katastru nemovitostí, kde lze bezplatně najít informace o parcelách, budovách, bytových jednotkách a jejich vlastnících. Pokud se třeba hledá bytový dům, najdeme na "online nahlížení do katastru" seznam všech jeho bytových jednotek i jména, adresy a velikostí podílu všech vlastníků. Najdeme zde také číslo listu vlastnictví, na kterém je budova zapsána, dále čísla listů vlastnictví příslušných každé bytové jednotce. Jednotlivé listy vlastnictví ani katastrální mapy, však na těchto stránkách Online nahlížení do katastru nemovitostí prohlížet nelze. Pro tyto informace musíme využít tzv. dálkový přístup, kde je nutná registrace a získání informací je zpoplatněno.

Pro dálkový přístup do katastru nemovitosti ČÚZK nelze použít nezabezpečený protokol HTTP. Připojení k aplikaci je dostupné výhradně přes zabezpečené připojení protokolem HTTPS.
Tímto protokolem HTTPS (HTTP s podporou SSL) je zabezpečena veškerá komunikace(nejen přihlášení). Tento způsob nabízí bezpečnou a důvěryhodnou komunikaci s aplikací, kterou můžete sputit zde.

 7) Jaké jsou lhůty pro zápis do katastru nemovitostí vkladem?

 Katastrální úřad zapíše vznik, zánik či změnu vlastnického či jiného věcného práva do katastru nemovitostí vkladem na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu. Na toto řízení má katastrální úřad podle správního řádu 30 dnů, ve složitějších případech až 60 dnů. Na následný zápis do katastru má pak dalších 30 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu.
V praxi doba řízení o návrzích na vklad závislá na vytížení jednotlivých katastrálních pracovišť.
Máte zájem o další informace týkající se návrhu na vklad do katastru nemovitostí ?


8) Lze provést zápis do katastru i jiným typem nežli vkladem?

Vedle zápisu "vkladem" existuje také "záznam práva" k nemovitostem. Samotný proces záznamu, ale nemá povahu správního řízení, narozdíl od vkladu nemá záznam vliv na vznik, změnu či zánik práva k nemovitosti. Tento zápis má jenom evidenční charakter, osvědčuje právní skutečnost, na jejímž základě již dříve toto právo vzniklo (bylo změněno či zaniklo). Tímto způsobem se do katastru zapisují práva například na základě rozhodnutí státního orgánu (soudu, stavebního úřadu), potvrzení o prodeji nemovitosti veřejnou dražbou či práva k nemovitostem vzniklá ze zákona.
Dále existuje i třetí způsob zápisu do katastru a to je poznámka, která se zapisuje na základě oznámení soudu či jiného státního orgánu, po ukončení soudního řízení se v katastru ruší.

 9) Jak zažádat o výpis z katastru nemovitostí?

 Pro výpis z katastru nemovitostí musíte vyplnit žádost o výpis ke konkrétní nemovitosti. Tato žádost se podávána příslušném pracovišti katastrálního úřadu nebo poštou.Je potřeba znát popisné, evidenční nebo parcelní číslo.V případě koupi nemovitosti Vám tento výpis poskytne jakákoliv renomovaná realitní kancelář.
Výpis vám poskytne každý katastrální úřad.Získáte ho také prostřednictvím notářů a advokátů s on-line přístupem (dálkový přístup do KN) nebo na Czech Pointu. Dálkový přístup je možný pokud se zaregistrujete. Je zpoplatněný a používají jej orgány státní správy (bezplatně), realitní kanceláře, banky, odhadci apod..Podrobnější informace o výpisu z katastru nemovitostí tzv.LV najdete zde. Omezené informace o listu vlastnictví jako je číslo listu vlastnictví, na kterém je budova zapsána a čísla listů vlastnictví příslušných každé bytové jednotce nejdete na ONLINE nahlížení do katastru nemovitostí bezplatně a bez registrace.

10) Jaké jsou poplatky na katastru?

Nejčastější poplatky jsou uvedeny v této tabulce. Výpis z katastru nemovitostí a většinou i kopii katastrální mapy vyžadují banky při sjednávání hypotéky. Za podání každého návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí je účtováno 500 KČ. Poplatky se hradí kolkovými známkami, případně převodem z účtu či poštovní poukázkou. Z účastníků řízení o povolení vkladu platí poplatek ten, kdo návrh podává. Některé případy jsou od tohoto poplatku osvobozeny (např. úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu, nebytového prostoru a spoluvlastnického podílu k pozemku podle zákona 72/1994 Sb. )

 11) Jakým způsobem se dokládá vlastnictví pozemků?

 Vlastnická práva ke všem pozemkům které jsou projektem dotčeny, dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy.