Katastrální úřad Praha

Tato stránka neobsahuje všechny formuláře vydané ČUZK.
Pokud jste zde svůj formulář nenalezli, můžete se pokusit ho najít na CUZK/formuláře.

Vysvětlivky k formulářům

Vysvětlivky k formuláři návrhu na vklad

ikona pdf

ikona word

Vysvětlivky k formulářům pro záznam a změnu jiných údajů

ikona pdf

ikona word 
Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad
a k ohlášení změn do katastru nemovitostí
ikona_pdf ikona_word

Tabulka - podklady pro zápis změny druhu pozemku
do katastru nemovitostí

ikona pdf  ikona word 

Tabulka - podklady pro zápis změny způsobu využití
pozemku do katastru nemovitostí

ikona pdf  ikona word 
Volitelné přílohy (rozšíření formulářů) číslo form.
Příloha A - Seznam pozemků   6.100-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha B - Seznam budov 6.101-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha C - Seznam jednotek 6.102-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha D - Seznam účastníků 6.103-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha E - Seznam vlastníků a jiných oprávněných 6.109-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha F - Dům s jednotkami 6.121-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha G - Změněné údaje o budovách 6.124.1-2011 ikona_pdf ikona_word
Příloha H - Změněné údaje o jednotce 6.125-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha I - Změněné údaje o pozemcích 6.126.1-2011 ikona_pdf ikona_word
Příloha J - Návrh na vklad práva k nemovitosti 6.108-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha K - Návrh na vklad práva k jednotce 6.127-2005 ikona_pdf ikona_word
VKLAD číslo form.
Návrh na vklad práva do katastru nemovitosti 6.87-2012 app.
Základ formuláře návrhu na vklad 6.87-2012 ikona_pdf
Základ formuláře návrhu na vklad A4 (obálka) 6.87-2012 ikona_pdf
Základ formuláře návrhu na vklad A3 (obálka) 6.87-2012 ikona_pdf
Příloha pro označení práv ke stavbám a pozemkům 6.87-2012 ikona_pdf
Příloha pro označení práv k bytům a nebytovým prostorům 6.87-2012 ikona_pdf
Příloha pro označení účastníků – fyzických osob 6.87-2012 ikona_pdf
Příloha pro označení účastníků – právnických osob 6.87-2012 ikona_pdf
ZÁZNAM číslo form.
Ohlášení změny práva k nemovitosti do katastru
nemovitostí
6.88.1-2011 ikona_pdf ikona_word
Ohlášení změny práva k jednotce  6.122-2005  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku podzástavního práva (6.107-2008) 6.107-2008  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku věcného práva předkupního 6.112-2008  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k
jednotce (6.113-2005)
6.113-2005  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni
(pro osobu)
6.114-2008  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni
(spojené s vlastnictvím nemovitosti)
6.115-2008  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni
k jednotce (pro osobu) 
6.116-2005  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni
k nemovitosti (pro jednotku) 
6.117-2005  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni
k jednotce (pro jednotku)
6.118-2008  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku zástavního práva 6.120-2008  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku zástavního práva k jednotce 6.119-2005  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce 6.123-2005  ikona_pdf ikona_word
Souhlasné prohlášení o vzniku změně zániku práva k nemovitosti 6.110-2011 ikona_pdf ikona_word
ZÁPIS NOVÝCH BUDOV A JEDNOTEK číslo form. 
Ohlášení nové stavby do KN 6.93.1-2012 ikona pdf

ikona word

Ohlášení rozestavěné budovy do KN 6.94.1-2009  ikona_pdf
ikona_pdf
ikona_word
ikona_word
Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou
k zápisu do katastru nemovitostí
6.133.1-2012

ikona pdf


ikona word

Čestné prohlášení - příloha k žádosti o zápis rozestavěné
budovy do katastru nemovitostí
6.95-2008  ikona_pdf ikona_word 
Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném
jmění
6.105-2008  ikona_pdf ikona_word
Software602 Form Filler – pro vypl. ve formátu ZFO
Formuláře ve formátu ZFO mají integrovanou nápovědu
a interní logiku, umožňující snadnější vyplňování.
 stahuj
ZMĚNA JINÝCH ÚDAJŮ číslo form. 
Návrh na opravu chyby 6.106-2005  ikona_pdf ikona_word
Ohlášení změny údajů o stavbě 6.89.1-2012 ikona pdf  ikona word 
Ohlášení změny údajů o jednotce 6.90-2005  ikona_pdf ikona_word
Ohlášení změny údajů o pozemku 6.91.1-2012 ikona pdf  ikona word 
Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném, který
je fyzickou osobou evidovanou v evidenci obyvatel, tyto změny
neohlašuje)
6.92.1-2012 ikona pdf  ikona word 
Ohlášení zpřesnění geom.a polohového určení pozemků
(lze podat i ve formě volného textu - viz. vzor )
6.141-2010 ikona_pdf ikona_word

Poslední aktualizace: květen 2012

Další formuláře v resortu

Český úřad zeměměřický a katastrální

Žádosti o výdej dat

Pro geodety

GNSS

Zeměměřické a katastrální inspektoráty (ZKI)

Katastrální pracoviště

 • Formuláře pro vyhotovení geometrických plánů
 • Žádost o výdej dat z KN v elektronické podobě (výstup z ISKN ve výměnném formátu)
  ikona_word 
 • Žádost o poskytnutí přehledu vlastnictví z území České republiky
  ikona_pdf  ikona_word 
 • Žádost o poskytnutí kopie listiny ze sbírky listin katastru
  ikona_pdf  ikona_word
  POZN.: Pokud žádost není podávána osobně, je třeba opatřit žádost úředně ověřeným podpisem - více.

Zeměměřický úřad

UPOZORNĚNÍ
Tato stránka nabízí ke stažení formuláře na základě výběru www.katastr.net .

Pokud jste zde svůj formulář nenalezli, můžete se pokusit ho najít na CUZK/formuláře.

Poslední aktualizace: 2.6.2010