Katastrální úřad Praha

Odhadci majetku ČR

Odhadci majetku registrování Českou komorou odhadců majetku zde

Profese odhadce

Dle Živnostenského zákona č. 130/2008 SB. z 20.3.2008, která vstoupila v platnost od
1.7.2008 je možné požádat o vydání živnostenského oprávnění pro následující kategorie :

 • věci movité
 • věci nemovité
 • nehmotný majetek
 • finanční majetek
 • podniky

Profesní a etický kodex odhadce majetku zahrnuje:

 • Profesní a etické zásady, kterými se řídí odhadce majetku při výkonu své profese
 • Odhadci majetku, sdružení v České komoře odhadců majetku, se zavazují dodržovat
  tato ustanovení a za jejich dodržování jsou Komoře odpovědni.
 • Kodex upravuje chování, práva a povinnosti odhadců ve vztahu: ke společnosti,
  ke klientovi, k profesi, ke kolegům, ke Komoře